آموزش طریقه پسند کردن سیتو در فیسبوک | آموزش جستجو کردن سیتو در فیسبوک | آموزش فارسی کردن صفحات فیسبوک

 

 

آموزش فارسی کردن صفحات فیسبوک

 
 

1. وارد صفحه اصلی فیسبوک شوید مطابق با شکل زیر

 

2. بعد از ورود در قسمت انتهای صفحه مطابق با شکل زیر سه نقطه وجود دارد بر روی آن کلیک کنید.

 

 

3. در لیست باز شده فارسی را جستجو کرده و بر روی آن کلیک کنید تا صفحه فیسبوک شما فارسی گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش طریقه پسند کردن سیتو در فیسبوک | آموزش جستجو کردن سیتو در فیسبوک | آموزش فارسی کردن صفحات فیسبوک